Szlak Zabytków Techniki - Dołącz do Szlaku
Data dodania: 21 sierpnia 2014

Dołącz do Szlaku


Procedurę aplikowania do sieci opisuje Regulamin funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki, przyjęty Uchwałą nr 2056/72/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.10.2015 roku. Procedura przystąpienia do SZT obejmuje niżej opisane etapy.

1. Właściciel, prawny zarządca, bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu przedkłada Zarządcy Szlaku Zabytków Techniki wniosek w formie pisemnej wraz z wypełnionym kwestionariuszem aplikacyjnym załączonym poniżej.

2. Obiekt aplikujący do SZT musi spełniać następujace kryteria:
a) stan techniczny zachowania obiektu pozwala na w pełni bezpieczną recepcję odwiedzających,
b) obiekt i jego oferta są dostępne dla odwiedzających w określonych i podanych do wiadomości publicznej terminach (dniach i godzinach),
c) obiekt posiada uregulowaną sytuacją prawno-właścicielską oraz finansową,
d) obiekt posiada walory reprezentujące dziedzictwo kultury przemysłowej, w tym ekspozycję merytoryczną, która umożliwia rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu, prezentuje jego historię (przeszłość danego miejsca), bądź też ukazuje eksponaty będące ruchomymi dobrami kultury przemysłowej,
e) obiekt dostosowany jest do obsługi ruchu turystycznego i posiada, co najmniej
w stopniu minimalnym, infrastrukturę okołoturystyczną,
f) obiekt prowadzi działalność promocyjną i informacyjną.

3. Dodatkowym wymogiem warunkującym przyjęcie do Szlaku jest uczestnictwo w Święcie Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADZIE w charakterze obiektu Zaprzyjaźnionego INDUSTRIADY.

4. Aplikować do SZT mogą włącznie obiekty (miejsca) autentyczne, będące elementem dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego, związane z daną miejscowością zlokalizowaną na jego terenie, rozumiane jako nieruchome dobra kultury przemysłowej, związane z różnego rodzaju działalnością produkcyjną podejmowaną przez ludzi. Mogą to być obiekty związane z przemysłem węglowym, paliwowym, energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewno-papierniczym, lekkim, spożywczym, poligraficznym, z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem drogowym (linie tramwajowe wraz z zespołami zajezdni), transportem rzecznym (kanały wodne, śluzy, zapory), a także kolonie robotnicze i osiedla patronackie. Autentyczność obiektu (miejsca) potwierdzać będzie na przykład wpis do rejestru zabytków, niezmienny od momentu powstania obiektu (miejsca) charakter przestrzeni lub zmieniony w stopniu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację jego pierwotnych funkcji, a także istniejące w obiekcie (miejscu) wyposażenie (ruchome dobra kultury – urządzenia i maszyny), niezmieniona od powstania obiektu (miejsca) lokalizacja. Akceptowalny zakres zmian wprowadzonych w obiekcie (miejscu), np. jego utowarowienia, komercyjnego przekształcenia, ew. przebudów, jakie w nim zaszły na przestrzeni lat, nie może zaburzać jego formy, ekspresji i przede wszystkim atmosfery miejsca, a także powodować bezpowrotnej utraty jego genius loci.

5. Po wpłynięciu wniosku Zarządca Szlaku zleca w obiekcie aplikującym do SZT przeprowadzenie audytu terenowego, w którym bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel referatu KL-RPI oraz co najmniej jedna osoba lub podmiot zewnętrzny (wskazane przez referat KL-RPI) właściwy do spraw dziedzictwa kultury przemysłowej, dziedzictwa kulturowego, waloryzacji i inwentaryzacji obiektów zabytkowych czy zarządzania szlakami kulturowymi. Celem audytu jest weryfikacja informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu aplikacyjnym (samooceny obiektu), rozpoznanie stanu spełniania kryteriów związanych z przynależnością do SZT oraz przeprowadzenie oceny jakościowej obiektu. Rezultatem przeprowadzonego audytu jest opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego wraz z rekomendowanym rozstrzygnięciem w zakresie wpisu do SZT.

6. Sporządzona opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego do SZT nie podlega negocjacjom.

7. Referat KL-RPI przedstawia Zarządowi Województwa opinię w sprawie przyjęcia na Szlak, a w przypadku pozytywnej rekomendacji propozycję uchwały o wpisaniu obiektu do Szlaku.

8. Zarząd Województwa Śląskiego podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzję o wpisaniu lub nie wpisaniu obiektu do SZT, a jego rozstrzygnięcie jest ostateczne dla danego naboru. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

9. Po podjęciu uchwały o włączeniu obiektu do SZT przez Zarząd Województwa Śląskiego następuje podpisanie umowy o współpracy w zakresie promocji i zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym pomiędzy Zarządcą SZT a właścicielem, prawnym zarządcą bądź podmiotem posiadającym tytuł prawny do korzystania z obiektu. Pierwszą umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. 

Zapraszamy do kontaktu:
Operator Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze
tel. 32 630 30 91
e-mail: szlak@muzeumgornictwa.pl


Do pobrania
Regulamin funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki
Kwestionariusz samooceny obiektu