Data dodania:  2021-01-20

Szlak Zabytków Techniki utworzono poprzez połączenie kilkudziesięciu różnego rodzaju industrialnych obiektów. Działanie to stworzyło nową wartość (kompleksowa oferta zwycięża pojedynczą usługę) kreując unikalny produkt, który oparty jest na materialnym i niematerialnym dziedzictwie przemysłowym regionu śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki jako sieciowy produkt turystyczny obszaru stanowi tzw. „unikalną propozycją sprzedaży” województwa śląskiego na rynku regionalnych ofert turystycznych. Oddaje specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości. Przygotowany Szlak nie jest samoistnym, oderwanym tworem, ale jednym z kluczowych przedsięwzięć związanych na promocją regionu. W założeniu ma być produktem integrującym i aktywizującym całe województwo śląskie.

Szlak Zabytków Techniki jako oferta regionalna:

 • odzwierciedla przejawy tradycyjnej kultury regionu oraz daje możliwości korzystania z nich odwiedzającym województwo;
 • oparty jest na produktach i świadczeniach regionalnych, dających się łatwo odróżnić i zidentyfikować;
 • obejmuje nie tylko przeszłość regionu i jego tradycję, lecz również jego współczesne oblicze, przemiany i charakter;
 • umożliwia zachowanie i wykorzystanie obiektów często unikalnych na skalę światową.

Główne cechy Szlaku Zabytków Techniki jako sieciowego produktu turystycznego to:

 • autentyczność,
 • oryginalność,
 • niepowtarzalność,
 • unikatowość,
 • atrakcyjność

Funkcje Szlaku Zabytków Techniki:

 • rozwój turystyki industrialnej w regionie,
 • promocja kultury przemysłowej,
 • edukacja regionalna,
 • motywowanie organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) do działalności na rzecz wykorzystania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego regionu,
 • skupienie uwagi samorządów lokalnych, lokalnych liderów opinii, polityków, decydentów, przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, mediów masowych na problematyce zachowania i wykorzystania zabytków techniki dla potrzeb turystyki i kultury,
 • zachęta do podejmowania działań w innych obiektach poprzemysłowych, które nie są obecnie wykorzystane lub zagospodarowane,
 • aktywizowanie lokalnych i regionalnych środowisk twórczych na rzecz wykorzystywania zabytków techniki jako przestrzeni aktywności kulturalnych,
 • zmiana wizerunku regionu śląskiego,
 • pozyskiwanie środków finansowych na projekty z zakresu zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla potrzeb turystyki i kultury.

Inicjatorzy i realizatorzy przedsięwzięcia:

Od lutego 2020 bieżące zarządzanie Szlakiem jest zadaniem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Operatora SZT, . Wcześniej projekt realizowany był przez referat promocji dziedzictwa industrialnego, będący w strukturze Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ( Zarządcy SZT) przy udziale Śląskiej Organizacji Turystycznej. W procesie tworzenia Szlaku uczestniczyło także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków budżetowych samorządu Województwa Śląskiego.

Twoja ocena:
Ocena: 2.4 (Oddano 8 głosy)