Data dodania:  2014-08-21

Procedurę aplikowania do sieci opisuje Regulamin funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki, przyjęty Uchwałą nr 1612/151/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.07.2020 roku. Procedura przystąpienia do SZT obejmuje niżej opisane etapy.

1. Złożenie do Zarządcy Szlaku przez właściciela, prawnego zarządcę, bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu wniosku w formie pisemnej wraz z wypełnionym kwestionariuszem aplikacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl.

2. Wszystkie obiekty należące do SZT muszą spełniać następujące kryteria:
a) stan techniczny zachowania obiektu pozwala na w pełni bezpieczną recepcję odwiedzających,
b) obiekt i jego oferta są dostępne dla odwiedzających w określonych i podanych do wiadomości publicznej terminach (dniach i godzinach),
c) obiekt posiada uregulowaną sytuacją prawno-właścicielską oraz finansową,
d) obiekt posiada walory reprezentujące dziedzictwo kultury przemysłowej, w tym ekspozycję merytoryczną, która umożliwia rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu, prezentuje jego historię (przeszłość danego miejsca), bądź też ukazuje eksponaty będące ruchomymi dobrami kultury przemysłowej,
e) obiekt dostosowany jest do obsługi ruchu turystycznego,
f) obiekt prowadzi działalność promocyjną i informacyjną.

3. Obiekt aplikujący do SZT musi spełniać powyższe kryteria, a ponadto co najmniej dwukrotnie otrzymać nagrodę w konkursie ogłaszanym i organizowanym przez Operatora SZT o tytuł „OBIEKTU ZAPRZYJAŹNIONEGO INDUSTRIADY” i uczestniczyć w Święcie Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA. Warunki przeprowadzenia konkursu na „OBIEKT ZAPRZYJAŹNIONY INDUSTRIADY” określa co roku odrębny Regulamin.

4. Aplikować do SZT mogą wyłącznie obiekty (miejsca) autentyczne, będące elementem dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego, związane z daną miejscowością, zlokalizowaną na jego terenie, rozumiane jako nieruchome dobra kultury przemysłowej, związane z różnego rodzaju działalnością produkcyjną podejmowaną przez ludzi. Mogą to być obiekty związane z przemysłem węglowym, paliwowym, energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewno-papierniczym, lekkim, spożywczym, poligraficznym, z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem drogowym (linie tramwajowe wraz z zespołami zajezdni), transportem rzecznym (kanały wodne, śluzy, zapory), a także kolonie robotnicze i osiedla patronackie. Autentyczność obiektu (miejsca) potwierdzać będzie na przykład wpis do rejestru zabytków, niezmienny od momentu powstania obiektu (miejsca) charakter przestrzeni lub zmieniony w stopniu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację jego pierwotnych funkcji, a także istniejące w obiekcie (miejscu) wyposażenie (ruchome dobra kultury – urządzenia i maszyny), niezmieniona od powstania obiektu (miejsca) lokalizacja. Akceptowalny zakres zmian wprowadzonych w obiekcie (miejscu), np. jego utowarowienia, komercyjnego przekształcenia, ew. przebudów, jakie w nim zaszły na przestrzeni lat, nie może zaburzać jego formy, ekspresji i przede wszystkim atmosfery miejsca, a także powodować bezpowrotnej utraty jego genius loci.

5. Operator SZT na wniosek Zarządcy SZT zleca w obiekcie aplikującym do SZT przeprowadzenie audytu terenowego, w którym bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel Operatora oraz co najmniej jedna osoba lub podmiot zewnętrzny (wskazane przez Operatora) właściwy do spraw dziedzictwa kultury przemysłowej, dziedzictwa kulturowego, waloryzacji i inwentaryzacji obiektów zabytkowych czy zarządzania szlakami kulturowymi. Celem audytu jest weryfikacja informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu aplikacyjnym (samooceny obiektu), rozpoznanie stanu spełniania kryteriów związanych z przynależnością do SZT oraz przeprowadzenie oceny jakościowej obiektu. Rezultatem przeprowadzonego audytu jest opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego wraz z rekomendowanym rozstrzygnięciem w zakresie wpisu do SZT.

6. Sporządzona opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego do SZT nie podlega negocjacjom.

7. Operator SZT przedstawia Zarządcy SZT opinię, o której mowa w pkt. 5 a w przypadku pozytywnej rekomendacji propozycję wpisania obiektu do SZT.

8. Ostateczną decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania obiektu do SZT podejmuje w formie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa jest ostateczne dla danego naboru. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

9. Po podjęciu uchwały o wpisaniu obiektu do SZT przez Zarząd Województwa Śląskiego następuje podpisanie umowy o współpracy w zakresie promocji i zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym pomiędzy Zarządcą SZT, Operatorem SZT a właścicielem, prawnym zarządcą bądź podmiotem posiadającym tytuł prawny do korzystania z obiektu. Pierwszą umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Zapraszamy do kontaktu:
Operator Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze
tel. 32 630 30 91 wewnętrzny: 2216
e-mail: szlak@muzeumgornictwa.pl

Twoja ocena:
Ocena: 1.3 (Oddano 4 głosy)
Pliki do pobrania
Kwestionariusz aplikacyjny
Regulamin Szlaku Zabytków Techniki